Privacy Verklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik uw persoonsgegevens omga.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Op Je Geluk, Lydia Maathuis-Gerritsen, KvK: 88456706,
Albert Cuijpstraat 34, 3043AA Rotterdam, 06-41005346, lydia@opjegeluk.nl.

Op Je Geluk verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.


Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Pasfoto’s
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adressen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing en Communicatie;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het eventueel voeren van geschillen.

Grondslagen

Bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Op Je Geluk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het zo efficiënt mogelijk verlenen van mijn dienstverlening;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De verbetering van mijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Op Je Geluk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Beveiliging van gegevens

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Profilering en Marketing en Communicatie

Ik maak gebruik van Facebook, Instagram, LinkedIn. Dit doe ik voor Profilering en Marketing en Communicatie. Ik houd hierbij altijd rekening met uw privacy.


Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt ter verbetering van de website. Via deze cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Deze functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Er worden geen cookies gebruikt voor andere doeleinden.


Rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Op Je Geluk verzoeken overdracht van uw persoonsgegevens te doen of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Op Je Geluk
Albert Cuijpstraat 34, 3043AA Rotterdam, 06-41005346, lydia@opjegeluk.nl.


Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met deze autoriteit door op deze link te klikken: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2023.


Op Je Geluk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.